In order to be in accordance with Thailand 4.0 policy that encourages technology and innovation integration into internal organization, manufacturing and sales processes, and products, we, LUCKY STAR UNIVERSAL, devote much attention to continuously improving and developing our manufacturing machines and technologies and introducing technology innovations into every stage of the manufacturing and sales process, from designing, procurement of raw materials, manufacturing, and distribution, to before-sales service, sales, and after-sales service. With the aim of improving our manufacturing productivity and efficiency, we employ a group of engineers that constantly and closely keep track of new products and manufacturing technologies in order to make sure that our products and manufacturing development plans are up to date, efficient, able to meet customers’ needs and maintain a competitive advantage in the ever-changing market

Furthermore, keeping in mind that the ultimate goal is to make sure that in manufacturing products resources and raw materials are used efficiently, effectively, and in an environmentally friendly manner, we also employ a broad spectrum of energy-efficient, sustainable manufacturing technologies to create eco-friendly products that can optimally satisfy customers’ needs while minimizing impacts on the environment and reducing electricity usage, and many other technology innovations, such as SAP’s Enterprise Resource Planning (ERP) software that helps streamline processes across procurement, manufacturing, sales, and service, and improve our productivity and operational efficiency while reducing our business costs, Inverter technology that assists in saving electricity in accordance with Energy Lebel No.5 Thailand government-made energy-saving campaign, Internet of Things (IoT) technology that enables products to transmit and process data and customers to monitor, track, and control products in real time anytime and from anywhere through wireless networking technologies.

ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลย

บริษัท ลัคกี้สตาร์ยูนิเวอร์แซล จำกัด ให้ความสำคัญของ เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ของทางรัฐบาลที่ว่า Thailand 4.0 ซึ่งจะนำเทคโนโลยีเข้ามา ส่วนร่วมทั้งในด้านของกระบวนการจัดการภายในองค์กร กระบวนการผลิต และสินค้า ลัคกี้สตาร์ยูนิเวอร์แซล ได้มีการนำโปรแกรม SAP ซึ่งเป็นระบบ ERP - Enterprise Resource Planning มาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับ ระบบของบริษัทให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น สามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ทำให้การจัดการงานต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ในส่วนของเทคโนโลยีการผลิต บริษัทได้มีการ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีในกระบวนการ ผลิตอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในใช้งาน เช่น ระบบ Inverter ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานตามโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” และมีการใช้นวัตกรรม IoT - Internet of Things ซึ่งเป็นการนำประโยชน์จาก อินเทอร์เน็ตไร้สายมาประยุกต์เข้ากับสินค้า ทำให้ผู้บริโภค สามารถรับรู้สถานการณ์ใช้งานของสินค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยลัคกี้สตาร์ยูนิเวอร์แซล มีทีมงานวิศวกรที่ติดตามศึกษา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และการผลิตอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อนำมากำหนดแผนงานในการพัฒนาการผลิตและ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและคงความสามารถ ในการแข่งขันในตลาดอยู่เสมอ

อีกทั้งยังได้สรรหาเทคโนโลยีในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อ ความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จึงได้รับการ ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าที่ต่ำและไม่ใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายสำคัญคือให้ทั้งกระบวนการ ผลิตและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นมีการใช้ทรัพยากรการผลิต และวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพและเป็นมิตร